TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Download văn bản tại đây

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
Download văn bản tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020
Download văn bản tại đây

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020
Download văn bản tại đây

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10
Download văn bản tại đây

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    9   10   11   12   13   14   15   16   17    » Tiếp    » 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn