TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính quý III/2019

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính quý III/2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2019
Download văn bản tại đây

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hủa Na và dự án thủy điện Hủa Na A
Download văn bản tại đây

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Download văn bản tại đây

Thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị kính gửi Quý cổ đông Công ty về việc thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
Download văn bản tại đây

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Download văn bản tại đây

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019
Download văn bản tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ - Hồ Thị Thắm
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018
Download văn bản tại đây

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019
Download văn bản tại đây

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II/2019

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính Quý II/2019
Download văn bản tại đây

 «   Trước «    5   6   7   8   9   10   11   12   13 

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 21 | Tất cả: 197,469
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn