QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom
Tin đăng ngày: 20/5/2017 - Xem: 791
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na được thành lập từ 02 cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam. Đến ngày 31/12/2016 (Theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp sô 2900797430 cấp ngày 29/12/2016) Công ty có các cổ đông tham gia là pháp nhân và thế nhân.

“Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, trong vòng một (01) năm kể từ ngày 01/01/2016 (ngày Thông tư số 180 có hiệu lực), Công ty đã là công ty đại chúng và công ty đã hủy niêm yết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom”.

Để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD và niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCom tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4/2017.
Ngọc Trung

Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 (26/7/2023)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 (26/7/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2023 (25/7/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (20/7/2023)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2023 (19/7/2023)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (19/7/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (4/7/2023)
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (30/6/2023)
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (27/6/2023)
Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (21/6/2023)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (13/6/2023)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (6/6/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (1/6/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (31/5/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (21/4/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn