QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom
Tin đăng ngày: 20/5/2017 - Xem: 521
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na được thành lập từ 02 cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam. Đến ngày 31/12/2016 (Theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp sô 2900797430 cấp ngày 29/12/2016) Công ty có các cổ đông tham gia là pháp nhân và thế nhân.

“Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, trong vòng một (01) năm kể từ ngày 01/01/2016 (ngày Thông tư số 180 có hiệu lực), Công ty đã là công ty đại chúng và công ty đã hủy niêm yết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom”.

Để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD và niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UpCom tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4/2017.
Ngọc Trung

Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (12/8/2020)
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (30/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 (29/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020 (20/7/2020)
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (20/7/2020)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (9/7/2020)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020 (1/7/2020)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 (25/6/2020)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (12/6/2020)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (11/6/2020)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/6/2020)
Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (8/6/2020)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (21/5/2020)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 60 | Tất cả: 129,231
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn