QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Tin đăng ngày: 9/9/2022 - Xem: 169
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 (26/7/2023)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 (26/7/2023)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2023 (25/7/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (20/7/2023)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2023 (19/7/2023)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (19/7/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (4/7/2023)
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (30/6/2023)
Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na công bố thông tin Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (27/6/2023)
Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (21/6/2023)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (13/6/2023)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (6/6/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (1/6/2023)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 (31/5/2023)
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (21/4/2023)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn