QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Tin đăng ngày: 19/7/2022 - Xem: 96
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Thông báo mời họp về việc tham Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (17/8/2022)
Thông báo về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023 (17/8/2022)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (17/8/2022)
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP Thủy điện Hủa Na (2/8/2022)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 (28/7/2022)
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HNA (27/7/2022)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (25/7/2022)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (21/7/2022)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (21/7/2022)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý II năm 2022 (19/7/2022)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 (19/7/2022)
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của bà Trần Thị Thu Hà (15/7/2022)
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thu Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát (15/7/2022)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022 (7/7/2022)
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (6/6/2022)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay:  | Tất cả: 
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn