QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | CÔNG BỐ THÔNG TIN
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020
Tin đăng ngày: 1/7/2020 - Xem: 628
 
Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty (30/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 (29/7/2020)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2020 (29/7/2020)
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2020 (20/7/2020)
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (20/7/2020)
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (9/7/2020)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2020 (1/7/2020)
Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 (25/6/2020)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (12/6/2020)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (11/6/2020)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (10/6/2020)
Danh sách ứng cử/đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (8/6/2020)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (21/5/2020)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (21/5/2020)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0383.899.369

Văn phòng - 0383.899.369
Hôm nay: 87 | Tất cả: 117,369
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.588.766;  Fax: 02383.588.767
Email: vanthuhhc@gmail.com - http://huana.com.vn